പ്ലാറ്റിനപ്പെരുമ . 75@75-31 സ്ത്രീചരിത്ര നിർമ്മിതിയും സാഹിത്യ ചരിത്രങ്ങളും ഡോ. മേരി റീമ. (15-01-2022 7pm)

Google Link for the Programme

https://meet.google.com/cae-vhuw-qgu?hs=224

2022 ജനുവരി 15 വൈകിട്ട് 7 ന് : 6.45 മുതൽ പ്രവേശിക്കാം.