ആലപ്പുഴ സനാതന ധർമ്മ വിദ്യാശാലയുടെ നേതൃസ്ഥാനത്തു ദീർഘ കാലം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു വിദ്യാശാലയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തിച്ച ഞങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായിരുന്ന ശ്രീ. ജെ. കൃഷ്ണൻ സ്വാമി അവർകളുടെ അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ
ഫോട്ടോ ഗാലറി

Average rating  1 2 3 4 5fYou must login to vote