മുല്ലയ്ക്കൽ ശ്രീരാജരാജേശ്വരി ദേവീ സന്നിധിയിൽ സനാതനധർമ വിദ്യാശാലയുടെ ആണ്ടുതോറും നടത്താറുള്ള സനാതനം ചിറപ്പ് ശതാബ്ദി പിന്നിട്ടു. നൂറാം ചിറപ്പ് ഡിസംബർ മാസം 18 നു നടന്നു.

ഫോട്ടോ ഗാലറി

Average rating  1 2 3 4 5fYou must login to vote