ശ്രീ. ജെ. കൃഷ്ണൻ സ്വാമി അനുസ്മരണം

ആലപ്പുഴ സനാതന ധർമ്മ വിദ്യാശാലയുടെ നേതൃസ്ഥാനത്തു ദീർഘ കാലം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു വിദ്യാശാലയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തിച്ച ഞങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായിരുന്ന ശ്രീ. ജെ. കൃഷ്ണൻ സ്വാമി അവർകളുടെ അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ
ഫോട്ടോ ഗാലറി

Average rating  1 2 3 4 5fYou must login to vote