ശ്രീ. ജെ. കൃഷ്ണൻ സ്വാമി അനുസ്മരണം

ആലപ്പുഴ സനാതന ധർമ്മ വിദ്യാശാലയുടെ നേതൃസ്ഥാനത്തു ദീർഘ കാലം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു വിദ്യാശാലയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തിച്ച ഞങ്ങളുടെ

സനാതനധർമ വിദ്യാശാലയുടെ സനാതനം ശതാബ്ദി ചിറപ്പ്

മുല്ലയ്ക്കൽ ശ്രീരാജരാജേശ്വരി ദേവീ സന്നിധിയിൽ സനാതനധർമ വിദ്യാശാലയുടെ ആണ്ടുതോറും നടത്താറുള്ള സനാതനം ചിറപ്പ് ശതാബ്ദി പിന്നിട്ടു. നൂറാം ചിറപ്പ് ഡിസംബർ