എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ 2017-2018 അധ്യായന വർഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡോ.എസ്. നടരാജയ്യർ നിർവ്വഹിച്ചു.

ആലപ്പുഴ എസ് ഡി കോളേജ് എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ 2017-2018 അധ്യായന വർഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാൾ